Niepubliczna Poradnia
Psychologiczno-Pedagogiczna
“EDUKACJA”

Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci

Od 1 września 2016 r. w poradni "Edukacja" rozpoczął działalność zespół wczesnego wspomagania rozwoju dzieci - zespół WWRD                                (na podst. ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty  oraz m.in. rozporządzenia ministra edukacji narodowej w spr. organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci).

Obejmujemy opieką dzieci od urodzenia do podjęcia nauki w szkole.

Szczególnie zapraszamy dzieci:
niedowidzące i niewidome,
niedosłyszące i niesłyszące,
niepełnosprawne ruchowo,
z zespołem Aspergera.

Warunkiem uczestnictwa jest przedstawienie opinii lub orzeczenia o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

Opinie takie wydaje zespół specjalistów w uprawnionych poradniach psychologicznych i specjalistycznych.

Na podstawie opinii zespół WWRD w naszej poradni ustala kierunki i harmonogramy działań, a następnie opracowuje i realizuje z dzieckiem i jego rodziną indywidualny program wczesnego wspomagania.

Prowadzimy zajęcia indywidualne z dzieckiem i jego rodziną, ew. w grupach do 3. dzieci.

W trakcie  terapii systematycznie oceniane są postępy i skuteczność pomocy,

Poradnia zapewnia dzieciom formy pomocy dostosowane do potrzeb i ich psychofizycznych możliwości.

Ponadto udzielamy pomocy w zakresie kształtowania postaw i zachowań pożądanych w kontaktach z dzieckiem, udzielamy instruktażu i porad oraz prowadzimy konsultacje w zakresie pracy z dzieckiem. Doradzamy też jak przystosować środowisko domowe do potrzeb dziecka           i zaopatrzyć w odpowiednie środki i pomoce dydaktyczne.

Zajęcia prowadzą specjalistki posiadające wysokie kwalifikacje i wieloletnie doświadczenie.

Zajęcia prowadzone są:

bezpłatnie od poniedziałku do piątku w godzinach przedpołudniowych oraz w niedziele dla 15. pierwszych zakwalifikowanych dzieci;

odpłatnie  (płatne ze środków własnych rodziców) - od poniedziałku do piątku w godzinach popołudniowych oraz w soboty.